Ajankohtaista

Materiaalit kiertämään entistä tehokkaammin

20.12.2011

Talouskehitys ja lisääntyvä vauraus kuormittavat maapalloa. Koska maapallon raaka-ainevarat ovat rajalliset, ihmisen toimintojen täytyy sopeutua maapallon sietokykyyn talouden realiteetteja unohtamatta.

Panostus ympäristönsuojeluun ja ilmastopolitiikka ohjaavat yrityksiä jätemäärien vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen. Yritykset pyrkivät parantamaan ekotehokkuuttaan tuottamalla saman määrän tai enemmän tuotteita vähemmällä luonnonvarapanoksella ja jätemäärillä. Tämä on johtanut uusiin toimintatapoihin ja innovaatioihin, jotka puolestaan luovat uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Materiaalitekniikan laitoksen kierrätystekniikan yksikössä tutkitaan mm. sitä, mitä tavoitteita yhteiskunta on asettanut tulevaisuudessa jätteiden synnyn vähentämiselle ja materiaalikierron lisäämiselle, ja kuinka yritykset tulevat vastaamaan näihin haasteisiin. Tutkimuksessa tarkastellaan asioita, jotka edistävät teollisuuden sivuainevirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä ja toisaalta estävät tai hidastavat tätä kehitystä. Työtä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluiden, kirjallisuustutkimuksen sekä yritysten ja julkisten asiakirjojen kautta.

”Tutkimme myös sitä, mitä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tämä yrityksille tuo ja mitä hyötyä ne voivat saada siitä, että hyödyntävät tehokkaasti sivuainevirtoja ja toimivat ympäristöasioissa suunnannäyttäjänä”, kertoo tutkija Nani Pajunen.

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Ainevirtojen liikkeet alkavat raaka-aineiden tuotannosta ja päätyvät tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa joko kierrätettynä elinkaaren alkupäähän, jonkin toisen tuotteen elinkaareen tai loppusijoitettuna jätteenä asiaankuuluvaan paikkaan. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta prosessiteollisuuden tuotteiden elinkaaressa. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti metsä- ja metalliteollisuuteen. Jotta materiaalitehokkuus onnistuisi, kaikilla tuotantoketjun toimijoilla niin alkutuotannossa, valmistavassa teollisuudessa kuin jälleenmyyjilläkin tulee olla riittävän tarkka tieto tuotteesta, sen valmistusprosessista ja elinkaaresta.

Kaikkien elinkaarenaikaisten toimijoiden tulisikin pyrkiä yhteistyössä yli organisaatiorajojen miettimään uusia innovatiivisia toimintaratkaisuja. Onnistumisen edellytyksenä on, että keskeiset sidosryhmät tunnistavat tarpeen saada aikaan sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti merkittäviä muutoksia. Lisäksi heidän tulee olla kiinnostuneita innovatiivisten ratkaisujen etsimisestä ja löytämisestä sekä niiden toimeenpanosta.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa tutkimusta tehdään materiaalitekniikan professori Kari Heiskasen ryhmässä yhteistyössä prosessiteollisuuden ympäristötekniikan professori Olli Dahlin ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun ympäristöoikeuden professori Ari Ekroosin ryhmien kanssa. Tutkimus kuuluu sekä jo päättyneeseen Suomen Akatemian rahoittaman KETJU-tutkimusohjelman ProDOE-hankkeeseen että Fimecc Oy:n rahoittaman ELEMET-tutkimusohjelman Metric-tutkimushankkeeseen ja LIGHT-tutkimusohjelman Environmental Footprint -hankkeeseen.

Kestävää kehitystä ja ympäristöjalanjälkiä

Meneillään olevissa tutkimusohjelmissa Metric -hankkeen tavoitteena on kehittää prosessiteollisuudelle yhteistyössä yritysten kanssa mittari, jolla voidaan puolueettomasti ja luotettavasti arvioida konsernitason lisäksi konsernin yksittäisten tehtaiden kestävyyttä. Tämä voidaan tehdä vain, jos tunnetaan itse prosessi sekä sen aiheuttama ympäristökuormitus. Mittariin otetaan mukaan ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Environmental Footprint -hankkeessa keskitytään uusien keveiden rakenteiden ympäristöjalanjäljen selvittämiseen. Tavoitteena on saada aikaiseksi suunnittelijan työkalu, jonka avulla jo tuotteen suunnitteluvaiheessa voidaan huomioida tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja tätä tietoa hyödyntäen voidaan tehdä oikeita valintoja ja siten vaikuttaa lopputuotteiden ympäristöjalanjäljen pienentämiseen.

Lisätietoja:

Tutkija Nani Pajunen
Aalto-yliopisto
Kemian tekniikan korkeakoulu
Materiaalitekniikan laitos
nani.pajunen [at] aalto [dot] fi
puh. +358 50 301 0742, +358 40 550 4449

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 19.01.2012.