Aktuellt

Effektivare materialkretslopp än tidigare

20.12.2011

Den ekonomiska utvecklingen och det ökande välståndet belastar jordklotet. Eftersom råvaruresurserna är begränsade, måste människan anpassa sin verksamhet efter jordklotets motståndskraft och samtidigt ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten.

Miljövårdssatsningar och klimatpolicyer hjälper företag att minska och tillvarata sitt avfall. Företagen strävar efter att förbättra sin ekoeffektivitet genom att producera samma eller ett större antal produkter med färre naturresurser och avfallsmängder. Detta har lett till nya verksamhetssätt och innovationer som skapar nya marknader och möjligheter till affärsverksamhet.

Vid enheten för återvinningsteknik vid institutionen för materialteknik undersöker man bland annat vilka framtida målsättningar samhället har för att minska avfallsproduktionen och öka cirkulationen av material, samt hur företagen ska ta sig an dessa utmatningar. Forskningen fördjupar sig i hur industrins flöden av biprodukter kan utnyttjas på ett effektivare sätt samt hur uppkomsten av biprodukter kan hindras eller bromsas. Arbetet genomförs tillsammans med företagen. Forskningsmaterialet består av intervjuer, litteraturundersökningar, företagsdokumentation och offentliga handlingar.

”Vi undersöker även vilka affärsmässiga möjligheter detta medför för företagen och hur de kan dra fördel av att effektivt utnyttja biprodukter och verka som vägvisare i miljöfrågor”, säger forskare Nani Pajunen.

Samarbete över organisationsgränserna

Materialflödena börjar vid råvaruproduktionen och slutar i produktcykelns slutfas där de antingen återvinns till början av produktcykeln, överförs till en annan produktcykel eller slutförvaras som avfall på lämplig plats. Syftet är att öka materialeffektiviteten för processindustrins produktcyklar. Forskningen är särskilt inriktad på skogs- och metallindustrin. För att uppnå materialeffektivitet måste alla aktörer i produktionskedjan – från primärproduktion och tillverkningsindustri till återförsäljare – ha tillräckligt detaljerade kunskaper om produkten samt dess tillverkningsprocess och livscykel.

Alla aktörer under hela produktcykeln borde samarbeta över organisationsgränserna och försöka komma på nya innovativa verksamhetslösningar. En förutsättning för att detta ska lyckas är att centrala intressentgrupper identifierar behovet av förändringar som är betydelsefulla både ur miljösynpunkt och ekonomiskt perspektiv. Därtill måste de vara intresserade av att söka och finna innovativa lösningar samt att verkställa dem.

Vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik bedrivs forskning i gruppen för Kari Heiskanen, professor i materialteknik, i samarbete med Olli Dahlin, professor i miljöteknik inom processindustrin, och Ari Ekroos, professor i miljörätt vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, samt deras grupper. Forskningen ingår i det redan avslutade ProDOE-projektet inom forskningsprogrammet KETJU, som finansieras av Finlands Akademi, samt i Metric- och Environmental Footprint-projekten inom forskningsprogrammen ELEMET respektive LIGHT, som båda finansieras av Fimecc Oy.

Hållbar utveckling och ekologiska fotavtryck

Syftet med Metric-projektet inom det pågående forskningsprogrammet är att i samarbete med företagen utveckla ett mätinstrument för processindustrin. Mätinstrumentet ska användas till objektiva och pålitliga mätningar av hållbarheten på koncernnivå och i enskilda fabriker inom koncernen. Detta är endast möjligt om man känner till själva processen och dess miljöbelastning. Förutom miljöpåverkan mäter instrumentet de ekonomiska och sociala effekterna. I Environmental Footprint-projektet koncentrerar man sig på att utreda det ekologiska fotavtrycket från nya byggnader i lättmaterial. Syftet är att ta fram ett verktyg som konstruktören kan använda för att redan i planeringsstadiet beakta produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Med hjälp av denna information kan man fatta rätt beslut och på så sätt minska slutprodukternas ekologiska fotavtryck.

Mer information:

Forskare Nani Pajunen
Aalto-universitetet
Högskolan för kemiteknik
Institutionen för materialteknik
nani.pajunen [at] aalto [dot] fi (nani.pajunen@aalto.fi
tfn
)
+358 50 301 0742, +358 40 550 4449

Tillbaka

Sidansvarig: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Senast ändrad: 19.01.2012.