Kom till oss och bli expert på hållbar utveckling!

En av de starka sidorna hos högskolan för kemiteknik är kombinationen av teori och praktik i studierna. Vid sidan av kemi, matematik och fysik lär du dig grunderna i biovetenskap.

Ett centralt tema för kandidatstudierna är uthållig användning av naturresurser

Sök inträde och bli expert på hållbar utveckling! Nedan hittar du några viktiga datum:

Ansökningstid 17.3. - 9.4.2015 kl. 16.15
Betygsantagnings resultaten för DI-utbildningarna publiceras 22.5.2015
Urvalsprov för sökande till DI-programmen 26.-27.5.2015
Urvalsresultaten publiceras 1.7.2015 kl. 9.00
Sista datum att ta emot studieplatsen 15.7.2015 kl. 16.15

Den mångsidiga undervisningen möjliggör många olika karriärvägar

Högskolan för kemiteknik startade ett nytt kandidatprogram hösten 2013. I sökalternativet kemi-, bio- och materialteknik ligger tyngdpunkten på hållbar förädling och användning av naturtillgångar såsom biomassa och malmer vid produktion av nya material, energi och kemiska föreningar.

Programmet, som utmynnar i kandidatexamen, ger dig möjligheter att bli expert inom bio-, material- och kemiteknik. I kandidatprogrammet ingår två huvudämnen: bio- och kemiteknik samt materialvetenskap och materialteknik. Utbildningen är treårig, men du har rätt att fortsätta studierna till diplomingenjör.

Det mångvetenskapliga och breda kandidatprogrammet förenar naturvetenskap med teknik. Det här ger dig möjligheter att fortsätta på olika studie- och karriärvägar. Programmet har breddats jämfört med sina tidigare motsvarigheter, eftersom det i framtiden är viktigt att bygga på sitt kunnande under hela tiden i arbetslivet. Utbildningen ger en kunskapsbas att bygga vidare på. I utbildningen betonas även innovativiteten, förmågan att uppträda och delta i grupparbeten och framöver även entreprenörskunnandet.

Undervisningen är knuten till forskningen

I det nya programmet är undervisningen mera direkt knuten till forskningen än förr. Läraren gör undervisningen djupare genom att föra in sitt forskningsområde i undervisningen.

Undervisningen har förnyats på många sätt. I kurserna ingår ofta grupparbeten och studerandena lär även varandra. På kursen Framtidens material får du göra så mycket som möjligt själv. I övningsarbetena bekantar du dig bland annat med minnesmetaller, självrengörande ytor och tillverkning av nanocellulosa.

Till nyheterna hör också de återkopplingstillfällen som ordnas efter varje period. De synpunkter som förs fram omsätts genast i praktiken så vitt det är möjligt.

Läs mera om kemi-, bio- och materialteknik på de sidor på Aalto-universitetets webbplats som riktar sig till inträdessökande.

Du som redan studerar inom programmet kan söka information på portalen Into.

Aalto University School of Chemical Technology Bachelor Studies.jpg

I DI-programmet finns sju huvudämnen att välja bland och dessutom två engelskspråkiga Erasmus Mundus-program

Under nästa intagning som gäller studier som inleds hösten 2015 antas studerande till det nya programmet. Huvudämnena i programmet utformas som bäst. Undervisningen i DI-programmet ges på engelska. Ytterligare information om programmet, huvudämnena och hur man söker inträde publiceras på denna sida hösten 2014.

DI-programmets huvudämnen

  • Förädling av biomassa (Biomass refining)
  • Fiber- och polymerteknik (Fiber and polymer engineering)
  • Bioteknik (Biotechnology)
  • Kemi (Chemistry)
  • Funktionella material (Functional materials)
  • Process- och materialåtervinningsteknik (Sustainable materials process engineering)
  • Processteknik (Chemical engineering)

Utöver DI-programmet deltar högskolan i två Erasmus Mundus-program.

Högskolan har ett mycket starkt samarbete med företag. Den utbildar diplomingenjörer med kompetens att fungera som vägvisare och experter i bioteknik, kemiteknik och materialteknik. De kan till exempel sköta olika lednings-, utvecklings-, planerings- och forskningsuppdrag inom industrin och dess intressentgrupper, i det vetenskapliga samfundet och i den offentliga förvaltningen. Studierna i utbildningsprogrammet ger kompetens att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder självständigt och att bedriva forskarstudier.

Aalto University School of Chemical Technology Students.jpg

Nyttig information om att söka inträde

Studieplatser i högskolans kandidatprogram söks inom ramen för den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- arkitektstudier. Information om den gemensamma antagningen finns på webbplatsen dia.fi, där du bland annat hittar:

Statistik över intagningen (bl.a. om antalet antagna och poänggränserna olika år) finns på webbadressen aalto.fi/studies.

Aalto University School of Chemical Technology Lab.jpg

Kontaktuppgifter

Aalto-universitetet
Högskolan för kemiteknik
Besöksadress: Kemistvägen 1, Esbo, Finland

Specifika kontaktuppgifter

  • Frågor om antagningsprocessen eller ansökningshandlingar: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
  • Frågor om studiernas innehåll och om studier vid Högskolan för kemiteknik: studies-chem [at] aalto [dot] fi

Nyheter

Evenemang

Visa mera