Studier och program

Aalto University School of Chemical Technology

Examensstruktur

Kandidatstudiernas uppbyggnad

Omfattningen på teknologie kandidatexamen är 180 studiepoäng. I studierna ingår:

 • Gemensamma grundstudier 65-70 sp
 • Huvudämnesstudier 60-65 sp, som innehåller kandidatarbete och seminarium på 10 sp
 • Biämne 20-25 sp 
 • Valfria studier 25-30 sp

Grundstudierna och huvudämnesstudierna ska omfatta 130 sp medan biämnet och de valfria studierna omfattar 50 sp.

Våra studerande kan välja biämnen fritt ur Aalto-universitetets och andra universitets utbud.

Diplomi-insinööriopintojen rakenne

I studier som leder till diplomingenjörsexamen ingår:

 • studier i vetenskapsmetodik (9-11 sp);
 • tre moduler av vilka minst en skall vara en fördjupad modul i huvudämnet enligt det egna utbildningsprogrammet och högst en får vara en grundmodul (ämnesmodulernas omfattning 18-22 sp);  
 • ett diplomarbete (30 sp); samt
 • fritt valbara studier så att omfattningen på examen är 120 sp.

Forskarstudiernas uppbyggnad

Licentiat- och doktorsexamina består av teoretiska studier och forskning. Tyngdpunkten ligger på forskning. Studiernas omfång bestäms i studiepoäng (ECTS) så att en studiepoäng (sp) motsvarar ungefär 27 timmars arbete. Sedan augusti 2012 har de teoretiska studiernas omfattning varit 40 sp. I den gamla examensstrukturen var omfattningen 60 sp, och det är möjligt att ta examen enligt den fram till den 31 december 2015. Normstudietiden för licentiatexamen är två år.

Teoretiska studier, examensstruktur med 40 sp

De teoretiska studierna byggs upp av två moduler

 • En modul inom ett forskningsområde (T) 20–35 sp
 • Modulen Vetenskapens praktik och principer (Y) 5–20
 • Sammanlagt 40 sp

Normstudietiden för doktorsexamen är fyra år. Om de teoretiska studierna är avklarade redan i samband med licentiatexamen krävs bara en doktorsavhandling för doktorsexamen.

Forskarstuderande presenterar resultaten av sin forskning i en avhandling.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 07.02.2014.